Кои се потребни документи за добивање на патна исправа за малолетни лица ?


- Барање за издавање на пасош, уредно и читко пополнето,

- Наплата на конзуларна такса

- Се приложува извод од Матична книга на родени или друг документ со фотографија, 

- Лична карта ( на родителот- подносител) 

- Доколку родителското право го врши еден од родителите, барањето го поднесува родителот на кого лицето му е доверено на чување и воспитување со согласност и од другиот родител, и доколку е потребно надлежниот орган ќе побара мислење од Центар за социјална работа, (согласност од мајка/татко/старател), доколку е потребно се бара и доказ за старателство, за лице кое е под старателство.

Последно ажурирање: 03 април 2023